30 sierpnia 2007 roku rozpoczęła działalność Szkoła Policealna Grudziądzkiej Szkoły Wyższej. Po wielomiesięcznej pracy i konsultacjach zespołu pracującego nad wnioskiem oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydent Grudziądza dokonał wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 97. Szkoła otrzymała jednocześnie uprawnienia szkoły publicznej. Ponadgomnazjalna szkoła policealna "SPGSW" kształcić będzie na początek w zawodach "technik BHP" i "technik archiwista".
Realizując program MEN kształcimy bezpłatnie w zawodach:

 • TECHNIK BHP - 3 semestry
 • TECHNIK ARCHIWISTA - 4 semestry

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Grudziądza pod numerem 97.
Organem prowadzącym Szkołę Policealną jest Uczelnia im. Edwarda Herzberga – Uchwała Senatu Uczelni nr 21.

Organem nadzorującym Szkołę Policealną Grudziądzkiej Szkoły Wyższej jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, oddział w Toruniu.

Kadra Szkoły Policealnej Grudziądzkiej Szkoły Wyższej to wykładowcy z uprawnieniami pedagogicznymi i praktycy z danej dziedziny.

Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym /co 2 tygodnie – piątek, sobota lub niedziela

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,ponadgimnazjalnej (nie wymagamy świadectwa maturalnego)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • ksero dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy

Praktyka zawodowa

 • Słuchacze I i II semestru BHP, zgodnie z założeniami programu nauczania, zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 10 dni w I semestrze oraz 10 dni w II semestrze.
 • Słuchacze II semestru, którzy nie odbyli praktyki zawodowej w I semestrze zobowiązani są do jej odbycia w II semestrze w wymiarze 20 dni.
 • Praktyka zawodowa dla słuchaczy I semestru ma charakter organizacyjno-techniczny i w swoich założeniach obejmuje zapoznanie się z organizacją działów mających wpływ na funkcjonowanie zakładu oraz praktyczne stosowanie zasad bhp na terenie zakładu
 • Praktyka zawodowa dla słuchaczy II semestru ma za zadanie bliższe zapoznanie z warunkami przyszłej pracy zawodowej, technika bezpieczeństwa pracy.

ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ JEST WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY

Semestr rozpoczyna się od października 2020 roku.

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2022 by MEG