Charakterystyka:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP.

Kwalifikacje:

absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji inspektorów bhp oraz nadzorujących w imieniu pracodawcy przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni.

Czas trwania: 2 semestry.

Opłata za rok: 2500 zł

Wpisowe: 250 zł

 

Realizowane przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy.
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa
 • Ergonomia
 • Pierwsza pomoc. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Ocena zgodności maszyn i urządzeń technicznych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Psychologia pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę,
 • kserokopia dowodu osobistego – dowód osobisty do wglądu,
 • 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód opłaty wpisowej.

UWAGA! Dokumenty należy składać osobiście w Dziekanacie Uczelni lub poprzez @ .

Semestr rozpoczyna się od października 2020 roku.

UEH

ul. Kościelna 15-17, pok. 5
86-300 Grudziądz
tel./fax (56) 46-110-81
sekretariat@ueh.edu.pl
fbyt
© 2022 by MEG